15-03-2021

Statement ‘NOS-berichtgeving scenariostudie Nederlandse kalversector’


Op 15 maart jl. publiceerde de NOS een nieuwsbericht over een onderzoek dat in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is gemaakt. Volgens de NOS kondigt dit rapport het einde van de kalversector in Nederland aan.

De Stichting Brancheorganisatie Kalversector (SBK) heeft in 2019 een verduurzamingsplan gelanceerd om tegemoet te komen aan de visie van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) over kringlooplandbouw. Dit is een landbouwsysteem waarin niets verspild wordt en waar reststromen maximaal worden ingezet. Een systeem dat de kalversector past als een handschoen: het denken in kringlopen en het inzetten van reststromen is gemeengoed. In SBK’s verduurzamingsplan staan naar de visie van de VanDrie Group goede voorstellen. Voorstellen die impactvol effect sorteren op diergezondheid en –welzijn en het verminderen van emissies. ‘Randvoorwaarden’ die door de sector aan het plan werden gesteld, voldeden niet in de ogen van de LNV-bewindspersoon. Deze randvoorwaarden hielden in dat innovatiebudget ter beschikking zou komen om de benodigde transitie op het boerenerf te ondersteunen en de verdienpositie van primair producenten overeind te houden. Het plan van SBK werd afgewezen door de minister.

Met de afwijzing van het sectorale verduurzamingsplan startte de minister een scenariostudie naar andere mogelijkheden voor verduurzaming van de kalversector. Inmiddels is deze studie gelekt via de NOS; het rapport is echter nog niet openbaar beschikbaar.  

Uit de NOS-berichtgeving wordt in ogen van de VanDrie Group de kloof aangetoond tussen ministerie en boer - de mismatch tussen Haags denken en plattelandse werkelijkheid. Het is ook teleurstellend dat volledig voorbij gegaan wordt aan de reeds gemaakte afspraken met de overheid, zoals de verschillende keteninitiatieven van de kalver- en melkveehouderij en de positieve resultaten die uit die initiatieven voortvloeien. De scenario’s bevatten blijkens de NOS-berichtgeving hoogdravende plannen waarbij de effecten op het boerenerf – zowel dat van de melkvee- als kalverhouder - niet in kaart zijn gebracht. Laat staan de impact die plannen hebben op de periferie. De scenario’s bevatten geen enkele duiding op de haalbaarheid en betaalbaarheid.

Het NOS-bericht zou de indruk kunnen wekken dat de kalversector niet wil innoveren en verbeteren. “Hakken in het zand” is echter niet de attitude die heerst in onze sector. De VanDrie Group neemt van een dergelijke indruk stevig afstand. Waar de scenariostudie een radicale verandering voorstaat, kiezen wij de incrementele, geleidelijke weg. Door stap voor stap te verbeteren ontstaat draagvlak en voorspelbaarheid. Ook is incrementele innovatie vaak stukken goedkoper om te realiseren dan de radicale variant. In het politieke speelveld geldt de waan van alledag. Deze grillen met kortetermijnbelangen helpen een sector niet vooruit, maar remmen juist innovatiedrang af en doet vertrouwen afbrokkelen. Uiteindelijk moeten we het gezamenlijke doel bereiken: een duurzame veehouderij die voorziet in waardevolle, nutritionele voedselproducten waarbij dierenwelzijn én verdienvermogen in de keten geborgd zijn. Dit is niet van vandaag op morgen geregeld. Het vereist uithoudingsvermogen en constructieve samenwerking. Dat is de weg die de VanDrie Group is ingeslagen en het bedrijf bouwt op deze strategie voort.  • Deze site maakt gebruik van cookies
  • Verberg deze melding