Verantwoord antibioticagebruik

Het gebruik van antibiotica binnen en buiten de veehouderij ligt flink onder de loep. De VanDrie Group is voorloper in de aanpak van dit probleem. Dat doen we door de hele keten erin te betrekken. De kalversector heeft in het najaar 2007 een Masterplan Rationeel Gebruik Antibiotica in de kalversector opgesteld en ten uitvoer gebracht. Dat initiatief is in samenwerking met andere sectoren en partijen zoals de overheid en Stichting Diergeneesmiddelen Autoriteit (SDa) succesvol geweest en heeft tot een halvering van het antibioticagebruik in de kalversector geleid. Daarnaast is het gebruik van humaan kritische middelen tot nul gereduceerd. Het spreekt voor zich dat wij ons willen blijven richten op verantwoord antibioticagebruik. Daarom is een belangrijke doelstelling van de VanDrie Group om te komen tot vitalere en gezondere kalveren voor een duurzamere kalverhouderij. 

Ons doel
De VanDrie Group zet zich in voor verantwoord antibioticagebruik met een focus op het tegengaan van resistentie. De VanDrie Group werkt aan het behalen van uitdagende reductiedoelstellingen, maar verliest daarbij de dierenwelzijn en resistentie vraagstukken niet uit het oog. De afgelopen jaren hebben we een daling van het antibioticagebruik gerealiseerd van 57 procent. Wij voeren diverse maatregelen uit om op een verantwoorde wijze antibioticareductie te bereiken. 

Onze werkwijze
Sinds enige jaren werken ruim veertig kalverhouders met homeopathische middelen ter ondersteuning van het verminderen van het antibioticagebruik. Evenals voorgaande jaren scoorden de deelnemende bedrijven in 2014 gemiddeld lager in antibioticadagdoseringen. Ook de gemiddelde productiegetallen zijn beter. Complementaire gezondheidszorg vraagt van de kalverhouder een benadering waarbij door het werken met natuurlijke aanvullende middelen (zoals kruiden, homeopathie en vernevelen van bacterieculturen), wordt getracht het gebruik van antibiotica te verminderen. Wij zijn natuurlijk geen onderzoeksinstelling. Het is niet ons doel te bewijzen of homeopathie wel of niet werkt, wij willen graag samen met onze kalverhouders alle mogelijke wegen bewandelen om te komen tot een verantwoord lager antibioticagebruik.

Verdergaande samenwerking met de melkveehouderij moet de basis vormen voor de instroom van vitale en gezondere kalveren. Een actieve bestrijding van (bedrijfsgebonden) dierziekten moet eraan bijdragen dat ziektedruk wordt verminderd. Denk bijvoorbeeld aan het actief bestrijden van dierziekten zoals IBR (Infectieuze Bovine Rhinotracheїtis oftewel koeiengriep) en BVD (Bovine Virus Diarree). Daarnaast zijn ontwikkelingen van bedrijfsmanagement op de individuele bedrijven ook belangrijk. Een voorbeeld hiervan is het instellen van hygiënesluizen. Bezoekers aan de kalverstal krijgen andere kleding en dienen hygiëne maatregelen te treffen, zodat het risico op insleep van ziektes en virussen in de stal wordt verkleind. Ook aanpassingen in aanvoer van de jonge kalveren, zoals één herkomstland per koppel, ter verlaging van ziektedruk zal worden onderzocht.  

Onze samenwerkingspartners zijn kalverhouders, dierenartsen, onderwijsinstellingen als Wageningen Universiteit en Universiteit Utrecht, de Dierenbescherming, SDa, keuringsinstanties en de overheid. 

  • Deze site maakt gebruik van cookies
  • Verberg deze melding