VanDrie Group’s rol in duurzaamheid

Duurzaamheid staat meer dan ooit op de maatschappelijke agenda. Volop wordt de discussie gevoerd over klimaatdoelstellingen en de bijdrage die het bedrijfsleven moet leveren. Dat raakt natuurlijk de strategie van de VanDrie Group. We gaan in gesprek met Marijke van der Weijden-Everts (Director Corporate Affairs) om te bezien welke rol en acties de VanDrie Group neemt.

09-06-2021

Wat betekent duurzaamheid voor de VanDrie Group?

Van der Weijden-Everts: ‘Als ketenregisseur jagen we de transitie naar een duurzamere sector aan. Enerzijds door binnen onze productieketen in te zetten op de maximale verwaarding van het kalf, verduurzaming van onze producten, het gebruik van alternatieve grondstoffen en optimale benutting van reststromen en restwarmte in het voedselsysteem, waarmee we invulling geven aan de ambities voor een circulair landbouwsysteem. Maar ook door het toepassen van slimme technologieën en ontwikkelen van innovatieve oplossingen die emissies in elke schakel van onze productie terugdringen, waarmee we bijdragen aan de nationale klimaatdoelstellingen. Dat doen en kunnen we niet alleen. Daarom investeren we in samenwerkingsverbanden met kennispartners en stakeholders voor het versterken, innoveren en verduurzamen van de keten. Zo zorgen we ervoor dat in elke schakel van onze keten steeds efficiënter gewerkt wordt, de impact op het milieu en de omgeving wordt verminderd en verspilling wordt voorkomen.’

Het is de afgelopen tijd flink in het nieuws: Milieudefensie die een zaak wint van Royal Dutch Shell. De Haagse rechtbank oordeelde onlangs dat Shell de uitstoot van CO2 sneller terug moet dringen. In februari van dit jaar publiceerde Milieudefensie al een rapport waarin het onder andere de VanDrie Group aanrekent dat waarschijnlijk Nederlandse klimaatdoelen niet worden behaald. Wat staat de VanDrie Group te wachten?

Van der Weijden-Everts: ‘We hebben een zorgplicht en we voelen die als familiebedrijf ook. Dat betekent dat we actief inzetten om onze klimaatimpact te verminderen. In onze strategie hebben we vastgelegd dat we onze CO2-uitstoot met 49 procent willen verlagen in 2030 ten opzichte van 1990, conform het klimaatakkoord. We zien dat bijstellingen waarschijnlijk nodig zijn. Europa heeft de ambities aangescherpt en we weten niet wat er in de formatie gebeurt. We kunnen snel schakelen en zullen dit dan ook doen. Wel vind ik het belangrijk nog iets toe te voegen voor het juiste perspectief.’

Vertel..
Van der Weijden-Everts: ‘Discussies moeten goed onderbouwd gevoerd worden. In het door Milieudefensie gepubliceerde rapport wordt uitgegaan van oude cijfers als men het heeft over onze uitstoot. Daarnaast wordt de kalfsvleesproductie in Frankrijk en Italië meegeteld bij de totale uitstoot van het bedrijf, terwijl Milieudefensie steeds appelleert aan de impact van de uitstoot in Nederland. Feitelijk, op basis van een milieu-analyse uitgevoerd op de kalversector in 2019 en 2020 door Adviesbureau Blonk, is de CO2-impact van de VanDrie Group in Nederland meer dan de helft minder dan in het rapport wordt beweerd. Vanuit dit adviesbureau is op voorhand naar Milieudefensie aangegeven dat cijfers uit deze milieu-analyse recenter en preciezer zijn dan die uiteindelijk gebruikt worden. Daar is en wordt helaas niets mee gedaan.’

Toch wordt de VanDrie Group aangesproken als vervuiler.
Van der Weijden-Everts: ‘Ik begrijp heel goed dat we als groot bedrijf kritisch worden gevolgd. Met grootte komt natuurlijk logischerwijs meer impact en in ultimo meer verantwoordelijkheid. Via innovatie en investeringen nemen we daarom actief maatregelen om negatieve effecten van onze productie te verminderen en te voorkomen.’

Springt het verminderen van CO2-emissie dan het meest in het oog?

Van der Weijden-Everts: ‘We moeten vol gas geven om emissies te verminderen. Ik heb het dan alleen niet over koolstofdioxide (CO2) maar ook bijvoorbeeld over ammoniak (NH3) – de verbinding van stikstof en waterstof. Ammoniak komt vrij uit mest. Ondanks een spectaculaire daling van de uitstoot van ammoniak uit de landbouw in de afgelopen dertig jaar moet die verder omlaag.

Op dit moment wordt een flink aantal innovaties getest, zoals nieuwe stalsystemen. Deze laag emitterende stalsystemen met aandacht voor diergezondheid en dierenwelzijn wordt hopelijk snel de nieuwe standaard. Geschat wordt dat met nieuwe stalsystemen een minimale reductie van 60% van ammoniakemissies in de kalverhouderij gerealiseerd kan worden ten opzichte van 2019. Veelbelovend maar helaas nog geen reguliere praktijk.’

Via innovatie en investeringen nemen we daarom actief maatregelen om negatieve effecten van onze productie te verminderen en te voorkomen. - Marijke Everts

Welke uitdagingen zie je dan voor je?

Van der Weijden-Everts: ‘Bij het uitvoeren van onze strategie en de stappen die we nemen om onze ambities te behalen, komen we dilemma’s tegen. Lastige keuzes, waarbij ontwikkeling op het ene vlak, stagnatie kan betekenen op het andere. Of waarbij onvoorziene omstandigheden effect hebben op ontwikkelingen.’

Dat blijft wat vaag, kun je dat concretiseren?
Van der Weijden-Everts: ‘Natuurlijk! Op de houderij is met nieuwe stalsystemen naar verwachting een grote ammoniakreductie te behalen. Die transitie vraagt om grote investeringen, van ons en ook van kalverhouders. Er zijn echter op dit moment weinig erkende stalsystemen die nu al forse emissiereducties opleveren. Tegelijkertijd heeft de sector te maken met strakke wettelijke kaders en beperkte financiële ondersteuning. Ook zijn de effecten van de coronacrisis in de sector duidelijk voelbaar, waardoor financiële middelen beperkt zijn. Zonder investeringsmogelijkheden geen innovaties. Zonder innovaties geen significante verduurzaming. Hoe zorgen we dat wij ondanks deze uitdagingen de verduurzaming van de sector kunnen blijven doorzetten?’

Heb je zelf al een antwoord op die vraag?

Van der Weijden-Everts: ‘We zetten in op het stap voor stap wegnemen van de barrières voor die noodzakelijke transitie. Dit doen we via meerdere wegen, waarbij samenwerking en dialoog met stakeholders essentieel zijn voor het vinden van oplossingen en creëren van draagvlak.

Bij landelijke en regionale overheden benadrukken we het belang voor het verminderen van regeldruk en optuigen van regelingen die kalverhouders kunnen gebruiken voor grootschalige investeringen. Ook vragen we altijd om heldere kaders met lange termijn perspectief. Met uitdagende doelen stellen is niets mis. Maar als je iedereen mee wilt krijgen in een transitie zonder te veel maatschappelijke ophef is duidelijkheid en rust van belang. Ik hoop dat de formatie van het nieuwe Nederlandse kabinet perspectief geeft op vertrouwen in de landbouwsector en ondersteuning biedt in de route van verbeteren door innovatie.’

  • Deze site maakt gebruik van cookies
  • Verberg deze melding