Duurzaamheid aan basis van VanDrie Group’s beleid

Duurzaamheid is één van de vijf pijlers van de strategie van de VanDrie Group. Hoe er door de hele keten stappen worden gezet om verder te verduurzamen, lees je in deze blog!

09-10-2020

10 oktober is uitgeroepen tot Dag van de Duurzaamheid. Eigenlijk is het dat bij ons elke dag. Duurzaamheid is namelijk één van de vijf pijlers van onze strategie en staat aan de basis van het beleid binnen de VanDrie Group. We weten dat we grote uitdagingen hebben om onze keten verder te verduurzamen. Wat wij daaraan doen? Lees het in deze blog!

Verschillende wegen leiden naar Parijs

De klimaatconferentie van Parijs in 2015 leidde tot een klimaatakkoord dat door 174 landen is ondertekend. In het akkoord wordt de uitstoot van broeikasgassen aan banden gelegd om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Dit akkoord heeft inmiddels in veel landen een nationaal vervolg gekregen. De uitdaging om uitstoot van broeikasgassen terug te dringen, gaat onze bedrijven ook aan.

De activiteiten in onze keten zorgen voor impact zoals materiaalgebruik, afval en CO2-uitstoot. We willen onze ecologische footprint echter zo klein mogelijk maken. Dit om op de lange termijn toekomstbestendig te zijn en een belangrijke spil te vormen in een duurzame en veerkrachtige voedselketen. Om doelstellingen te bereiken, zetten we in op meerdere wegen.

Energie-efficiënt maken van de productie

We willen in onze bedrijven energie besparen. Daarom hebben wij onze Nederlandse dochterbedrijven tegen de norm ISO 14001 met CO2 reductiemanagement laten  certificeren. ISO 14001 is de internationale norm met eisen voor een milieumanagementsysteem. Het wordt gebruikt om een bij de organisatie passend milieubeleid te ontwikkelen en de uitvoering ervan te borgen.

Door te voldoen aan de ISO 14001 normen, zet de VanDrie Group niet alleen stappen op het gebied van energiereductie, maar ook geluidshinder, geur, afvalreductie en waterverbruik en –verontreiniging. Alle Nederlandse diervoederbedrijven van de VanDrie Group voldoen inmiddels aan deze certificering. De doelstelling is dat de Nederlandse vleesverwerkende bedrijven in 2020 volgen.

Duurzame inkoop van grondstoffen

De VanDrie Group kijkt bij de inkoop van grondstoffen voor diervoeder nadrukkelijk naar duurzaamheidseisen. Wij verduurzamen onze grondstoffenstromen sinds vele jaren. We werken daardoor al grotendeels circulair, daarbij is een belangrijke rol weggelegd voor onze inkopers en voederbedrijven. Onze kalvermelk bestaat voor ongeveer 80% uit reststromen zoals wei, magere melkpoeder en permeaat (reststromen uit de zuivel- en kaasindustrie).

Daarnaast vormen nevenproducten ook een belangrijk aandeel in de muesli die kalveren eten. Deze producten zijn voor circa 30% afkomstig van reststromen uit de akkerbouw (graanverwerking en oliehoudende zaden) en voedingsmiddelenindustrie.

We monitoren kritisch de samenstelling van onze voeders en we maken bewuste keuzes voor efficiënte en duurzame grondstoffen. Onze research en development afdeling speelt hierin een belangrijke rol. Wij geloven in de kracht van innovatie om efficiënte, gezonde en duurzame kalvervoeders te blijven ontwikkelen.

Solide stalsystemen

We zien ook kansen in de kalverhouderijen; daar is op gebied van duurzaamheid veel te behalen  Bijvoorbeeld op het gebied van ‘emissiearme stalsystemen’. Een transitie in de stalsystemen moet zorgen dat emissies van ammoniak, methaan, geur en fijnstof aan de bron worden verminderd door aangepaste opvang, opslag en verdere verwerking van mest.

Alhoewel vanuit bedrijfseconomisch oogpunt een versnelde modernisering van stallen een zeer zware last is voor kalverhouders, is het ecologische perspectief groot. Geschat wordt dat met deze nieuwe stalsystemen een minimale reductie van 60% van emissies in de kalverhouderij gerealiseerd kan worden ten opzichte van 2019. We trekken samen op met onze stakeholders om deze grote transitie in te zetten.

Partnerships om doelen te bereiken

In elke schakel van onze keten zijn we hard aan de slag om impact te verminderen. We gaan verspilling tegen door de betere verwaarding van reststromen, we reduceren energiegebruik, we verminderen onze transportkilometers en verlagen emissies in de houderij. Dit leidt tot goede resultaten. De emissie uit de kalversector maakt 3% uit van de totale emissies van broeikasgassen in de Nederlandse veehouderij. De footprint van kalfsvlees tussen 1990 en 2016 is met 50% gedaald van 14,1 kg CO2/kilo karkas in 1990 naar 7,1 kg CO2/ kilo karkas in 2016. We blijven inzetten om nog betere resultaten te boeken. Duurzaamheid blijft daarom aan de basis van het beleid van de VanDrie Group, iedere dag weer!

  • Deze site maakt gebruik van cookies
  • Verberg deze melding