De weg naar emissiereductie in de kalverhouderij

Kalverhouders moeten het energieverbruik en emissies, van met name ammoniak en methaan, tussen nu en 2030 snel fors terug te dringen. Huidige stalsystemen zijn hier echter niet op ingericht en passende technieken zijn onvoldoende voorhanden.

15-10-2021

Binnen de Regio Deal Foodvalley werkt de VanDrie Group samen met agrarisch ondernemers, overheden, kennisinstellingen en het bedrijfsleven in de regio aan innovatie in de landbouw. Een belangrijk project in deze Regio Deal is emissiereductie in de veehouderij. Jan Workamp, verbonden aan het Praktijkcentrum Emissiereductie Veehouderij, is thematrekker van dit onderdeel. In de proeftuin Boer aan het Roer test hij samen met veehouders innovaties in de praktijk. In 2020 hebben veel veehouders zich hiervoor aangemeld. De kalversector was daarin goed vertegenwoordigd.

Jan Workamp: “Naar schatting komt zo’n 70% van de ammoniak op het kalverbedrijf vrij uit de mestkelder. Voor de kalversector is de grootste winst in ammoniakreductie dan ook te behalen in de stal. Daarvoor zijn systemen nodig die bijvoorbeeld mest en urine van elkaar scheiden zodat emissies niet ontstaan. Op dit moment zijn voor de kalversector alleen nog stalsystemen geregistreerd met luchtwassers. Hiermee wordt de uitgaande lucht gefilterd op ammoniak en geur, waar omwonenden en de omgeving profijt van hebben. Het is een end-of-pipe-oplossing. Het binnenklimaat in de stal verandert daarmee echter niet, terwijl daar ook veel winst mee te behalen is. Denk aan een gezonder werkklimaat voor de kalverhouder en een betere diergezondheid en dierenwelzijn voor zijn kalveren.''

Een integrale aanpak was een belangrijk criterium bij de selectie van de innovaties voor de proeftuin. Andere criteria waren haalbaarheid en betaalbaarheid, en bij voorkeur dat de innovatie toepasbaar is in bestaande stallen. In 2020 hebben we relatief veel aanmeldingen uit de kalversector gekregen. We zien een enorme bereidheid onder kalverhouders om mee te doen; er zijn er veel die zelf een idee aanleveren of het eigen bedrijf beschikbaar stellen als pilotbedrijf. Sommigen hebben zelfs al op eigen initiatief een bepaalde techniek ontwikkeld, die ze graag getest willen hebben.

VOOR HET BEPALEN VAN EMISSIES, ZIJN WE VERPLICHT OM MINIMAAL JAARROND METINGEN TE DOEN IN DE STALLEN.

Bij innoveren is de looptijd altijd een punt. We willen het vaak sneller dan het in de werkelijkheid kan. Voor het bepalen van de emissie zijn we verplicht om in de stallen minimaal jaarrond metingen te doen. We moeten weten welke reducties dat systeem onder verschillende weersomstandigheden, bij verschillende ventilatiecapaciteit, realiseert. Alleen zo weten we of een nieuw systeem daadwerkelijk de beloofde reductie van emissies oplevert.

In januari 2021 is de pilot ‘Ammoniakreductie Kalverstal’ van start gegaan, op een kalverbedrijf waar een innovatief systeem is geïnstalleerd. Gedurende geheel 2021 zal de ammoniakconcentratie op dit bedrijf worden gemeten. Dit gebeurt in samenwerking met Wageningen University & Research en Universiteit Utrecht. Daarnaast breiden we het aantal pilotbedrijven verder uit. Bedoeling is dat eind 2021 op vier kalverbedrijven metingen plaatsvinden.”

Lees meer: In 2020 was Marijke Everts, Director Corporate Affairs bij de VanDrie Group, nauw betrokken bij het selecteren van de innovaties

  • Deze site maakt gebruik van cookies
  • Verberg deze melding